Yhdistys (nro 197670) on merkitty yhdistysrekisteriin Helsingissä 30.11.2007.

SIIRRETTÄVIEN SAUNOJEN KOKOONTUMISAJOT RY säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot ry. Epävirallisena lyhenteenä yhdistys käyttää nimeä Sauna-ajot tai Kokoontumissaunojen kerääntymisajot. Yhdistyksen kotipaikka on Teuva. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä käytetään suomenkieltä.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siirrettävien saunojen tunnettavuutta ja niiden rakenteluharrastusta sekä suomalaista iloista saunakulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sauna-aiheisia tapahtumia kuten Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajoja sekä ohjelmallisia saunailtoja. Yhdistys kokoaa saunojen parissa toimijoita yhteistyöverkostoksi, ylläpitää yhteyksiä muihin saunojen parissa toimiviin tahoihin, välittää alaansa liittyvää tietoa sekä järjestää keskustelu-, esitelmä-, neuvonta-, koulutustilaisuuksia ja tutustumismatkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään vuosikokouksen määräämä liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole kahtena peräkkäisenä vuonna maksanut jäsenmaksuaan, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on oleellisesti vahingoittanut yhdistystä tai sen tarkoitusta, tai jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai hallitukselle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi päätöksellään kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen ansioituneen jäsenen, joka vapautetaan jäsenmaksusta.

4 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi, kuusi, seitsemän tai kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai heistä jompi kumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on heinäkuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden kesäkuun viimeiseen päivään. Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

7 § Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin (myös ylimääräisiin) on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä se jäsenen valinnan mukaan sähköpostitse tai kirjeitse kullekin jäsenelle, tai julkaisemalla se paikallisessa sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain elo-lokakuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus, sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
6. päätetään voiton tai tappion käytöstä
7. päätetään maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavan toimikauden ajaksi
10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

10 § Mitä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevaa yhdistyslakia.